Satış Sözleşmesi

TYTO-CARE TIBBİ CİHAZI MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VE

GÖRÜNTÜLÜ SAĞLIK DANIŞMANLIĞI İLE BİRLİKTE KULLANIM KOŞULLARI

 


 1. TARAFLAR

1.1 SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan

:

**********  (Bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır)

Adres

:

**********

Mersis No

:

**********

Telefon

:

**********

Faks

:

**********

E-posta Adresi

:

**********

Web Sitesi

:

**********


1.2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı / Ünvanı

:

***********

Teslimat Adresi

:

***********
***********

Telefon

:

***********

E-posta

:

***********

 

2.KONU

İşbu Satış Sözleşmesi’nin  konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri belirtilen ürün ve hizmetlerin ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

ALICI, SATICI’nın web sitesinde yayınlanan “ön bilgilendirme formunu” kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Alıcı, işbu Sözleşme’yi, elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi üzerinden teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen hizmete ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

3.TANIMLAR

3.1.“Satın Alma Siparişi”, ALICI’nın, Ön Bilgilendirme Formunu okuduktan sonar, SATICI’ya ait web sitesi üzerinden elektronik ortamda onayladığı  ve/veya çağrı merkezi üzerinden kabul ettiği sipariş talebidir. Satın Alma Siparişleri, bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir, ancak Satın Alma Siparişi ile bu Sözleşmenin koşulları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, söz konusu Satın Alma Siparişinde çelişen hüküm bu Sözleşmenin koşullarına açıkça bakılmaksızın açıklanmadıkça, Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

3.2. “Tyto Cihazları” , TytoCare Çözümünün bir parçası olarak kulak, boğaz, akciğer, kalp atışı gibi belirli fiziksel sağlık göstergelerinin incelenmesi için Klinisyenler ve Hastalar tarafından kullanılmak üzere Tyto Care LTD tarafından tasarlanan, geliştirilen ve SATICI tarafından satışa sunulan cihaz.

3.3.“TytoCare Mobil Uygulaması” veya “Tyto Uygulaması”, bir mobil cihaz, web sitesi tarayıcısı veya başka bir kişisel bilgisayar aracılığıyla, verilerinin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi, iletilmesi, sunulması ve yönetilmesi için Tyto Cihazı ve TytoCare Platformu ile bağlantı ve iletişim kurulması amacıyla oluşturulmuş ve bir yazılımdır.

3.4. “Tyto Lisansları”, Tyto Çözümüne ilişkin yazılım lisansları veya kullanım hakları anlamına gelir.

3.5. “TytoCare Platformu”, Ürün Verilerinin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi, iletilmesi, sunulması ve yönetilmesi için Tyto Cihazlarına Tyto Uygulaması aracılığıyla bağlanan ve iletişim kuran Tyto Care LTD’nin bulut tabanlı bir hizmet olarak yazılımı (SaaS) anlamına gelir. Tyto Platformu, klinisyenlerin (hekimlerin) kendilerine gönderilen Ürün Verilerini gözden geçirmek (muayene ve iletme), hastalarla çevrimiçi uzaktan tıbbi ziyaretler gerçekleştirmeleri için Tyto Uygulaması aracılığıyla oturum açmalarına olanak tanır.

3.6. “TytoCare Çözümleri” topluca Tyto Cihazları, TytoCare Platformu, TytoCare Mobil Uygulaması ve bunların tüm çeşitli bileşenleri dahil olmak üzere aralarındaki tüm erişim ve işbirliği anlamına gelir.

3.7. “Ürün”, TytoCare Çözümlerinin bünyesinde barındıran Tyto Cihazları anlamına gelir.

3.8. “Görüntülü Sağlık Danışmanlığı”, ürün ve TytoCare Çözümleri üzerinden, SATICI tarafından sağlanan 12 adet görüntülü sağlık danışmanlığı görüşmesi anlamına gelir.

3.9. “Ön Bilgilendirme Formu”, Alıcının, işbu sözleşmeye konu ürün ve hizmetlerin, temel özellikleri, satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesi olup, Mesafeli Satış Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.  

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

  4.1
  Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri kampanya süresince incelenebilir. Ayrıca ürün ve hizmetin temel özellikleri, satış fiyatı, ek ücretler ve kullanım şartları Ön Bilgilendirme Formunda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.


4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


 1. GENEL HÜKÜMLER

  5.1.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmek suretiyle, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında ve ön bilgilendirme formunda belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.


5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.


5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü, ÜZERİNDEKİ, "AÇILMASI DURUMUNDA CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ" YAZILI KORUMA BANDINI AÇMADAN, tam ve eksiksiz bir şekilde 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.9. Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte
teslim edilecektir.

 

 1. CAYMA HAKKI
  6.1.ALICI; işbu mesafeli sözleşmesinin kurulduğu tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
  6.2.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;

6.2.1. Sözleşme konusu ürün henüz ALICI’ya teslim edilmemiş ise, SATICI tarafından satış ve teslim işlemleri iptal edilir. Bu durumda Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

6.2.2. ALICI’ya veya alıcının gösterdiği üçüncü kişiye ürün teslim edilmiş ise, ürün ve ürün ile birlikte teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
6.2.3. İade formu,
6.2.4. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
6.2.5. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
6.2.6. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
6.2.7. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.


 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER :

İŞBU SÖZLEŞMENİN KONUSU OLAN TYTO-CARE CİHAZI VE BAŞLIKLARI, KAPALI AMBALAJ İÇERİSİNDE ÜZERİNDE; "AÇILMASI DURUMUNDA CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ" YAZILI KORUMA BANDI İLE TESLİM EDİLECEK OLUP, 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, TESLİMİNDEN SONRA AMBALAJ, BANT, MÜHÜR, PAKET GİBİ KORUYUCU UNSURLARI AÇILMIŞ OLAN ÜRÜNÜN İADESİ SAĞLIK VE HİJYEN AÇISINDAN UYGUN OLMAYACAĞINDAN, KORUYUCU BANDIN AÇILMASI DURUMUNDA CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ. 

 

 1. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

Alıcı, sözleşme konusu tıbbi cihaz ve hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak, kendisine bilgi verildiğini ve Satıcının www.kocsaglikyanimda.com adresindeki websitesinde bulunan ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve Çn Bilgilendirme Formunu ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak mal ve hizmetin alımına ilişkin elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi üzerinden gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim kanalları ile ulaştırabilirler.

 

Alıcı, işbu Sözleşme’yi, elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi üzerinden teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen hizmete ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını,  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesinde belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

Güncel bilgiye Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün https://tuketici.ticaret.gov.tr/ web adresinden ulaşılabilir.

 

10.BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatta zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar’ın defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 11 - YÜRÜRLÜK

11  (onbir) maddeden ibaret bu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

 

EKLER :

Ön Bilgilendirme Formu

Aydınlatılmış Onam Formu,

KVKK Aydınlatma Metni

Fatura

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.