KVKK

 


MOMENTUM SAĞLIK TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

TELESAĞLIK HİZMETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

1) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Momentum Sağlık Turizm ve Catering Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (Koç Sağlık Yanımda) (“Şirket”) tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir: 

 • Ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, 

 • Ürün/hizmet alıcısı ile yapılan sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi, 

 • Ürün/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, 

 • Mobil sağlık hizmetlerinin sunulması, 

 • Randevu faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 • Ürün/hizmet alıcısı hastanın değerlendirilmesi,  

 • Ürün/hizmet alıcısı hastanın ayakta tedavisinin gerçekleştirilmesi, 

 • TytoCare uzaktan görüntülü muayene cihazının (“Cihaz”) kullanılması ile Cihaz’ın sunduğu hizmetlerden yararlandırılmanız, 

 • Gerekli test ve tetkiklerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi, 

 • Ürün ve hizmetlere yönelik bilgi almanızın sağlanması, 

 • Randevu hatırlatma, değişiklik ve hizmetin sunumuna ilişkin sair bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi, 

 • İlaç ve ilgili malzemelerin temin edilmesi,  

 • Hastaya dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında laboratuvar, görüntüleme vb. faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, 

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi, 

 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, 

 • Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, 

 • Sunulan sağlık ve finansal hizmetlere ilişkin verilerinin mevzuata uygun olarak arşivlenmesi /saklanması, 

 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi, 

 • Ürün/hizmet alıcısı ile hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, 

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,  

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, 

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, 

 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması, 

 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,  

 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 

 • Şirket dahilindeki iç süreçlerin planlanması ve icrası, 

 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması, 

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, 

 • Finansal bilgilerin kayıt sırasında belirtmiş olduğunuz e-posta adresine iletilmesi, 

 • Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgileriniz vasıtasıyla reklam, promosyon, vb. ticari ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi 

 • Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama verilerinizin Şirketimiz tarafından tarafınızla iletişime geçilerek ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil olmak üzere sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması amaçları ile işlenmesi. 


3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça belirtilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.  

Açık rızanızın varlığı halinde kimlik, iletişim ve sağlık verileriniz, TytoCare uzaktan görüntülü muayene cihazının kullanılması ile cihazın sunduğu hizmetlerden yararlandırılmanız amacı ile sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcı ile Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak paylaşılabilecektir.  

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında elektronik ortamda internet sitelerimiz, Çağrı Merkezimiz, mobil uygulamamız, Cihaz, bilgi yönetim sistemlerimiz, online hizmetlerin sunulduğu portal(ler) ile e-posta kanallarıyla ve fiziki ortamda kargo/posta, faks, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır.  

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uyarınca aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.  

Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2(c) maddesi kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenmektedir: 

 • Ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, 

 • Ürün/hizmet alıcısı ile yapılan sözleşmenin kurulması ve ifa edilmesi, 

 • Ürün/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, 

 • Mobil sağlık hizmetlerinin sunulması, 

 • Randevu faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 • Ürün/hizmet alıcısı hastanın değerlendirilmesi,  

 • Ürün/hizmet alıcısı hastanın yatarak veya ayakta tedavisinin gerçekleştirilmesi, 

 • Ürün ve hizmetlere yönelik bilgi almanızın sağlanması, 

 • Cihaz’ın kullanılması ile Cihaz’ın sunduğu hizmetlerden yararlandırılmanız, 

 • Randevu hatırlatma, değişiklik ve hizmetin sunumuna ilişkin sair bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi, 

 • Gerekli test ve tetkiklerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi, 

 • İlaç ve ilgili malzemelerin temin edilmesi,  

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi, 

 • Finansal bilgilerin kayıt sırasında belirtilmiş e-posta adresine iletilmesi, 

 • Hastaya dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında laboratuvar, görüntüleme vb. faaliyetlerinin yürütülmesi.   

Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2(f) maddesi kapsamında Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak; 

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, 

 • Ürün/hizmet alıcısı ile hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,  

 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,  

 • Şirket dahilindeki iç süreçlerin planlanması ve icrası, 

 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması. 

Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2(ç) maddesi kapsamında Şirketin hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak; 

 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi, 

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,  

 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, 

 • Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, 

 • Sunulan sağlık ve finansal hizmetlere ilişkin verilerinin mevzuata uygun olarak arşivlenmesi /saklanması, 

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, 

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, 

 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması, 

 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi. 

Açık rızanıza dayalı olarak: 

 • Kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgileriniz vasıtasıyla reklam, promosyon, vb. ticari ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi, 

 • Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama verilerinizin Şirketimiz tarafından tarafınızla iletişime geçilerek ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil olmak üzere sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması amaçları ile işlenmesi. 

5) İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

 Kişisel verilerinize yönelik olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.kocsaglikyanimda.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.